AxxHosting Hostingbetingelser


Hostingbetingelserne er gældende for kunder der har en eller flere aktive hosting pakker hos AxxHosting.

1. Aftaleindgåelse og brug af oplysninger
1.1 For at kunne leje eller købe services m.v. hos AxxHosting er det er en forudsætning at kunden er myndig.
1.2 Oplysninger deles ikke med 3. part, medmindre det er nødvendigt I forbindelse med en pakke eller det påkræves ved lov. Tilfælde hvor dette gælder er bla. oprettelse af domæner (DK-Hostmaster, Joker m.v.), telefon numre, IP blokke (RIPE) eller ved forespørgsler fra myndighederne.

2. Kundens forpligtigelser
2.1 Kunden skal overfor AxxHosting oplyse korrekt information i det omfang det er påkrævet for at drive kundens services. Det er kundens ansvar at holde nødvendige informationer opdateret via. AxxPanel.
2.2 Kunden må på intet tidspunkt opbevare data der bryder gældne copyright lovgivning. Brud på denne forpligtigelse medfører i første omgang en advarsel. Fortsættes handlingen på trods af advarsel vil kundens pakke blive opsagt uden mulighed for refundering for resterende periode. Findes det nødvendigt, forbeholder AxxHosting sig retten til at flytte data væk fra offentligt område indtil kunden kan inspicere det pågældne data.
2.3 Videresalg og deling af pakker med andre er ikke tilladt uden skriftlig tilladelse fra AxxHosting.

3. Backup
3.1 Der tages daglig backup af alle services der administreres af AxxHosting. Dette omfatter mail, SQL, DNS, web m.v. (log og session data ekskluderet), men omfatter bla. ikke servere der administreres af kunden selv, medmindre andet er aftalt. Backup gemmes i 7 dage. Genskabelse af filer foregår ved at kontakte contact@axxhosting.dk med angivelse af de manglende filer og hvilken dato de skal genskabes fra.

4. Betaling
4.1 Betaling skal ske senest 14 dage efter afsendelse af faktura. Betales regningen ikke til tiden, pålægges 8% rente pr. måned fra forfaldsdatoen. Ved udsendelse af betalingspåmindelse pålægges et gebyr på kr. 100,-

Bank oplysninger:
Reg nr.: 1329
Konto nr.: 6278 364 974

5. Opsigelse
5.1 Aftalen kan opsiges med varsel senest 1 måned inden udløbsdato, medmindre andet er aftalt skriftligt.
5.2 Såfremt regningen ikke betales til tiden, suspenderes pågældne services efter 48 timer. Efter 30 dage uden betaling slettes tilhørende data. Genskabelse af data er herefter udelukkende muligt mod betaling af et administrationsgebyr. Beløbets størrelse bestemmes ud fra antal timer genskabelsen tager.

6. Afbrydelser
6.1 AxxHosting stræber efter 100% oppetid på alle systemer, men forbeholder sig retten til at afbryde driften midlertidigt i tilfælde af vedligeholdelse eller andre tekniske årsager der kræver at servicen afbrydes midlertidigt.

7. Overforbrug
7.1 Forekommer der ekstraordinært højt forbrug i forhold til hvad der er afsat af resourcer til den pågældne pakke, forbeholder AxxHosting sig retten til at kræve at kunden opgraderer til en større pakke med 1 måneds varsel. Accepteres dette ikke, kræves det at forbruget nedsættes, eller at aftalen opsiges uden refundering for resterende periode.

8. Misbrug
8.1 Alle former for misbrug, værende exploit, DoS, bruteforcing, opbevaring eller distribuering af virus m.v. medfører øjeblikkelig lukning af tilhørende pakker og opsigelse uden varsel.

9. Ændringer
9.1 AxxHosting er berettiget til uden varsel at foretage ændringer af sine systemer, der ikke har nogen væsentlig indvirkning på opfyldelsen af aftalen med kunden.
9.2 Ændringer i AxxHostings systemer, som har væsentlig indvirkning på aftalen med kunden, kan alene ske med 1 måneds forudgående varsel.
9.3 AxxHosting kan ændre aftalen med kunden med 1 måneds forudgående varsel.
9.4 I de i pkt. 9.2 og 9.3 nævnte tilfælde kan kunden skriftligt opsige aftalen med virkning fra tidspunktet for ikrafttrædelsen af de nye vilkår. Kundens opsigelse skal i så fald være afgivet senest 14 dage før, ikrafttrædelsen af de nye vilkår.